Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

อาสาสมัครแรงงาน

 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก                                       จำนวน 93 คน

 

1.แกนนำอำเภอเมือง 20 คน

 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก                                       จำนวน 93 คน

 

1.แกนนำอำเภอเมือง 20 คน

1นายสายยันต์จีนด้วง (แกนนำอำเภอ)ตำบลบ้านกร่าง
2เรืออากาศตรีธวัช  เจริญสุขตำบลในเมือง
3นางณฐนนท์มาเนียมตำบลพลายชุมพล
4นายวันชัยบัวทองตำบลมะขามสูง
5นายสีสัจจะวัฒนากิจตำบลบึงพระ
6นายวุฒิพงษ์ชิตพันธ์ตำบลจอมทอง
7นายภูเมศศรีมณฑลตำบลสมอแข
8นายนิพนธ์บุญเนียมตำบลบ้านป่า
9นางศรีพรรณพรวนต้นไทรตำบลอรัญญิก
10นายบุญเลิศคงรอดตำบลไผ่ขอดอน
11นางสาวบุญมีขวัญอยู่ตำบลงิ้วงาม
12นางประนอมยาคล้ายตำบลวัดพริก
13จ.ส.อ.จอม  จั่นตองตำบลท่าทอง
14นายประมวลทิมธนพงศ์ตำบลบ้านคลอง
15นางประเนตรรักษาเคนตำบลท่าโพธิ์
16นายแช่มทับผึ้งตำบลวังน้ำคู้
17นางอุษาสุขขวัญตำบลดอนทอง
18นางสาวดาหวันกลิ่นเกษมตำบลปากโทก
19นางพิศมัยสุดสีสังข์ตำบลหัวรอ
20นางบุญสิริพัฒน์เชิดโคกสูงตำบลวัดจันทน์

 2.แกนนำอำเภอพรหมพิราม  12 คน

 

1นายผิน      ถือแก้ว (แกนนำอำเภอ)ตำบลท่าช้าง
2นางสาลี่  อ้วนวิจิตรตำบลพรหมพิราม
3นายสนม ฉายรังษีตำบลวงฆ้อง
4นายโสภา  ยอดสุวรรณตำบลดงประคำ
5นางจารุวรรณ์คร้ามสมอตำบลหนองแขม
6นางสาวพรทิพย์เริงศักดิ์ตำบลวังวน
7ร.อ.เฉลียว เรือนก้อนตำบลมะตูม
8นางสุรินทิพย์อ่อนทองตำบลหอกลอง
9นายมานพ  ทองน้อยตำบลทับยายเชียง
10นายชวลิตร  นาคม่วงตำบลตลุกเทียม
11นายทวีปเต่าทองคำตำบลมะต้อง
12นางสาวภวัณตรีไกรกิจราษฎร์ตำบลศรีภิรมย์

 3.แกนนำอำเภอวัดโบสถ์ 6 คน

 

1นายองอาจเนียมมา (แกนนำอำเภอ)ตำบลท่างาม
2นางเรียมแพ่งมิ่งตำบลวัดโบสถ์
3นายวัลลภบุญยังตำบลท้อแท้
4นายเนรมิตบัวแก้วตำบลหินลาด
5นายศักดิ์พลจันทะคุณตำบลคันโช้ง
6นางรัตนาภรณ์บัวประเสริฐตำบลบ้านยาง

 4.แกนนำอำเภอวังทอง 11 คน

 

1นายสมศักดิ์   บัวคำ  (แกนนำอำเภอ)ตำบลวังทอง
2นางสาวสายธารเอมอิ่มตำบลชัยนาม
3นายวรรณิภา     นามวงค์สาตำบลบ้านกลาง
4นายละบิลพลภักดีตำบลดินทอง
5ร.ต.สุธนจิรันด์   มาเดชตำบลวังนกแอ่น
6นางสมคิด      หมวกสูงเนินตำบลท่าหมื่นราม
7นายอภิวัฒน์ แก้วมีตำบลหนองพระ
8นายปรเมศร์  แสงคำตำบลพันชาลี
9นายบุญส่ง   ศิริโยธินตำบลแม่ระกา
10นางพเงา      เกิดลอยตำบลวังพิกุล
11นายพงษ์ศักดิ์  ปลัดยศตำบลแก่งโสภา

 5.แกนนำอำเภอชาติตระการ 6 คน

 

1ว่าที่ พ.ต.บุญส่งวันชื่น (แกนนำอำเภอ)ตำบลบ้านดง
2นายบุเรงนองลอยเหม็นตำบลชาติตระการ
3นายถนัดตาดาตำบลป่าแดง
4นายปลายจันทะกาวตำบลสวนเมี่ยง
5นายประจวบโพธิ์เดชตำบลบ่อภาค
6นายเหรียญชัยแดงด่อนตำบลท่าสะแก

6.แกนนำอำเภอนครไทย 11 คน

 

1นางจีรนันท์อินจันทร์ (แกนนำอำเภอ)ตำบลนครไทย
2นายมนตรี  มาชัยนามตำบลบ้านแยง
3นายวสันต์จันทร์บ่อโพธิ์ตำบลบ่อโพธิ์
4นายเฉลิม    สายโสภาตำบลห้วยเฮี้ย
5นางนิคมยวนแห่วตำบลเนินเพิ่ม
6นายประสาท ทิมศรีตำบลหนองกะท้าว
7นายแสวง  ฟองจางวางตำบลยางโกลน
8นางอดิภา   เหมบุรุษตำบลบ้านพร้าว
9นายเฉลิมพล     ฉิมมากรมตำบลน้ำกุ่ม
10นายสวงษ์  สารช้างอ่อนตำบลนครชุม
11นายชูชาติ   สีดารักษ์ตำบลนาบัว

 7.แกนนำอำเภอเนินมะปราง 7 คน

 

1นายชัยธวัช  สิงหเดช (แกนนำอำเภอ)ตำบลเนินมะปราง
2นายสมจิตร      พิลาตำบลไทรย้อย
3นายสมจิตร   พิมโพธิ์ตำบลบ้านมุง
4นายมงคล      กรมทะนาตำบลวังยาง
5นายเด่น        ประสิทธิ์ตำบลวังโพรง
6นายจรัญ  วันนาหม่องตำบลชมพู
7นายสัญญา   สืบมาขันตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

 8.แกนนำอำเภอบางกระทุ่ม 9 คน

 

1นายสุเทพพงษ์พานิช (แกนนำอำเภอ)ตำบลไผ่ล้อม
2นายเฉลิมประสงค์ทรัพย์ตำบลบางกระทุ่ม
3นางอุไรใจสุขตำบลเนินกุ่ม
4นางสมปองหลำพริ้งตำบลวัดตายม
5นายรุ่งภู่ยางโทนตำบลท่าตาล
6นางสาวแสงดาวสอนชาวเรือตำบลนครป่าหมาก
7นายจิรพันธุ์มีเครือรอดตำบลบ้านไร่
8นายมนูจันทร์อ่วมตำบลโคกสลุด
9นายสวงค์คงชูตำบลสนามคลี

 9.แกนนำอำเภอบางระกำ 11 คน

 

1นายประเสริฐ   ชัยบำรุง (แกนนำอำเภอ)ตำบลหนองกุลา
2นางธัญญรัตน์โฉมแดงตำบลบางระกำ
3นางถวิลบางยิ้มตำบลปลักแรด
4นายธีรทัศน์  ดีกลางตำบลพันเสา
5นางวาสนา ออมสินตำบลชุมแสงสงคราม
6นางเบญจวรรณ เลี่ยมสุขตำบลท่านางงาม
7นายธีรศักดิ์เหรียญเกิดตำบลบึงกอก
8นางอรทัยสิงห์พรมมาตำบลคุยม่วง
9นางมลฑา  โรจน์พวงตำบลวังอิทก
10นายบัว อินไซตำบลนิคมพัฒนา
11นางจินดา ศรีบัวตำบลบ่อทอง

 


 

เว็บไซต์ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

คลิก       เลยยยย 


 

 

 

 

 

 

 

 

TOP