Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

อาสาสมัครแรงงาน

 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก                                       จำนวน 93 คน

 

1.แกนนำอำเภอเมือง 20 คน

 อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก                                       จำนวน 93 คน

 

1.แกนนำอำเภอเมือง 20 คน

1 นายสายยันต์ จีนด้วง (แกนนำอำเภอ) ตำบลบ้านกร่าง
2 เรืออากาศตรีธวัช   เจริญสุข ตำบลในเมือง
3 นางณฐนนท์ มาเนียม ตำบลพลายชุมพล
4 นายวันชัย บัวทอง ตำบลมะขามสูง
5 นายสี สัจจะวัฒนากิจ ตำบลบึงพระ
6 นายวุฒิพงษ์ ชิตพันธ์ ตำบลจอมทอง
7 นายภูเมศ ศรีมณฑล ตำบลสมอแข
8 นายนิพนธ์ บุญเนียม ตำบลบ้านป่า
9 นางศรีพรรณ พรวนต้นไทร ตำบลอรัญญิก
10 นายบุญเลิศ คงรอด ตำบลไผ่ขอดอน
11 นางสาวบุญมี ขวัญอยู่ ตำบลงิ้วงาม
12 นางประนอม ยาคล้าย ตำบลวัดพริก
13 จ.ส.อ.จอม   จั่นตอง ตำบลท่าทอง
14 นายประมวล ทิมธนพงศ์ ตำบลบ้านคลอง
15 นางประเนตร รักษาเคน ตำบลท่าโพธิ์
16 นายแช่ม ทับผึ้ง ตำบลวังน้ำคู้
17 นางอุษา สุขขวัญ ตำบลดอนทอง
18 นางสาวดาหวัน กลิ่นเกษม ตำบลปากโทก
19 นางพิศมัย สุดสีสังข์ ตำบลหัวรอ
20 นางบุญสิริพัฒน์ เชิดโคกสูง ตำบลวัดจันทน์

 2.แกนนำอำเภอพรหมพิราม  12 คน

 

1 นายผิน       ถือแก้ว (แกนนำอำเภอ) ตำบลท่าช้าง
2 นางสาลี่   อ้วนวิจิตร ตำบลพรหมพิราม
3 นายสนม  ฉายรังษี ตำบลวงฆ้อง
4 นายโสภา   ยอดสุวรรณ ตำบลดงประคำ
5 นางจารุวรรณ์ คร้ามสมอ ตำบลหนองแขม
6 นางสาวพรทิพย์ เริงศักดิ์ ตำบลวังวน
7 ร.อ.เฉลียว  เรือนก้อน ตำบลมะตูม
8 นางสุรินทิพย์ อ่อนทอง ตำบลหอกลอง
9 นายมานพ   ทองน้อย ตำบลทับยายเชียง
10 นายชวลิตร   นาคม่วง ตำบลตลุกเทียม
11 นายทวีป เต่าทองคำ ตำบลมะต้อง
12 นางสาวภวัณตรี ไกรกิจราษฎร์ ตำบลศรีภิรมย์

 3.แกนนำอำเภอวัดโบสถ์ 6 คน

 

1 นายองอาจ เนียมมา (แกนนำอำเภอ) ตำบลท่างาม
2 นางเรียม แพ่งมิ่ง ตำบลวัดโบสถ์
3 นายวัลลภ บุญยัง ตำบลท้อแท้
4 นายเนรมิต บัวแก้ว ตำบลหินลาด
5 นายศักดิ์พล จันทะคุณ ตำบลคันโช้ง
6 นางรัตนาภรณ์ บัวประเสริฐ ตำบลบ้านยาง

 4.แกนนำอำเภอวังทอง 11 คน

 

1 นายสมศักดิ์    บัวคำ  (แกนนำอำเภอ) ตำบลวังทอง
2 นางสาวสายธาร เอมอิ่ม ตำบลชัยนาม
3 นายวรรณิภา      นามวงค์สา ตำบลบ้านกลาง
4 นายละบิล พลภักดี ตำบลดินทอง
5 ร.ต.สุธนจิรันด์    มาเดช ตำบลวังนกแอ่น
6 นางสมคิด       หมวกสูงเนิน ตำบลท่าหมื่นราม
7 นายอภิวัฒน์  แก้วมี ตำบลหนองพระ
8 นายปรเมศร์   แสงคำ ตำบลพันชาลี
9 นายบุญส่ง    ศิริโยธิน ตำบลแม่ระกา
10 นางพเงา       เกิดลอย ตำบลวังพิกุล
11 นายพงษ์ศักดิ์   ปลัดยศ ตำบลแก่งโสภา

 5.แกนนำอำเภอชาติตระการ 6 คน

 

1 ว่าที่ พ.ต.บุญส่ง วันชื่น (แกนนำอำเภอ) ตำบลบ้านดง
2 นายบุเรงนอง ลอยเหม็น ตำบลชาติตระการ
3 นายถนัด ตาดา ตำบลป่าแดง
4 นายปลาย จันทะกาว ตำบลสวนเมี่ยง
5 นายประจวบ โพธิ์เดช ตำบลบ่อภาค
6 นายเหรียญชัย แดงด่อน ตำบลท่าสะแก

6.แกนนำอำเภอนครไทย 11 คน

 

1 นางจีรนันท์ อินจันทร์ (แกนนำอำเภอ) ตำบลนครไทย
2 นายมนตรี   มาชัยนาม ตำบลบ้านแยง
3 นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์
4 นายเฉลิม     สายโสภา ตำบลห้วยเฮี้ย
5 นางนิคม ยวนแห่ว ตำบลเนินเพิ่ม
6 นายประสาท  ทิมศรี ตำบลหนองกะท้าว
7 นายแสวง   ฟองจางวาง ตำบลยางโกลน
8 นางอดิภา    เหมบุรุษ ตำบลบ้านพร้าว
9 นายเฉลิมพล      ฉิมมากรม ตำบลน้ำกุ่ม
10 นายสวงษ์   สารช้างอ่อน ตำบลนครชุม
11 นายชูชาติ    สีดารักษ์ ตำบลนาบัว

 7.แกนนำอำเภอเนินมะปราง 7 คน

 

1 นายชัยธวัช   สิงหเดช (แกนนำอำเภอ) ตำบลเนินมะปราง
2 นายสมจิตร       พิลา ตำบลไทรย้อย
3 นายสมจิตร    พิมโพธิ์ ตำบลบ้านมุง
4 นายมงคล       กรมทะนา ตำบลวังยาง
5 นายเด่น         ประสิทธิ์ ตำบลวังโพรง
6 นายจรัญ   วันนาหม่อง ตำบลชมพู
7 นายสัญญา    สืบมาขัน ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

 8.แกนนำอำเภอบางกระทุ่ม 9 คน

 

1 นายสุเทพ พงษ์พานิช (แกนนำอำเภอ) ตำบลไผ่ล้อม
2 นายเฉลิม ประสงค์ทรัพย์ ตำบลบางกระทุ่ม
3 นางอุไร ใจสุข ตำบลเนินกุ่ม
4 นางสมปอง หลำพริ้ง ตำบลวัดตายม
5 นายรุ่ง ภู่ยางโทน ตำบลท่าตาล
6 นางสาวแสงดาว สอนชาวเรือ ตำบลนครป่าหมาก
7 นายจิรพันธุ์ มีเครือรอด ตำบลบ้านไร่
8 นายมนู จันทร์อ่วม ตำบลโคกสลุด
9 นายสวงค์ คงชู ตำบลสนามคลี

 9.แกนนำอำเภอบางระกำ 11 คน

 

1 นายประเสริฐ    ชัยบำรุง (แกนนำอำเภอ) ตำบลหนองกุลา
2 นางธัญญรัตน์ โฉมแดง ตำบลบางระกำ
3 นางถวิล บางยิ้ม ตำบลปลักแรด
4 นายธีรทัศน์   ดีกลาง ตำบลพันเสา
5 นางวาสนา  ออมสิน ตำบลชุมแสงสงคราม
6 นางเบญจวรรณ  เลี่ยมสุข ตำบลท่านางงาม
7 นายธีรศักดิ์ เหรียญเกิด ตำบลบึงกอก
8 นางอรทัย สิงห์พรมมา ตำบลคุยม่วง
9 นางมลฑา   โรจน์พวง ตำบลวังอิทก
10 นายบัว  อินไซ ตำบลนิคมพัฒนา
11 นางจินดา  ศรีบัว ตำบลบ่อทอง

 


 

เว็บไซต์ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

คลิก       เลยยยย 


 

 

 

 

 

 

 

 

390
TOP