Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนิรัตน์  ฐากูรบุตร

  นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร

  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  • นายจินดา เอมโอช

   นายจินดา เอมโอช

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • ว่าที่ ร.ท.สุเมธ รักปรางค์

   ว่าที่ ร.ท.สุเมธ รักปรางค์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นายอานนท์ แสงเขียว

   นายอานนท์ แสงเขียว

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางอิสรา ชูแก้ว

   นางอิสรา ชูแก้ว

   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
  • นายดิเรก ยิ้มสังข์

   นายดิเรก ยิ้มสังข์

   พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางสาวพรรณทิพย์ คงพรามณ์

   นางสาวพรรณทิพย์ คงพรามณ์

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวอังสุมารินทร์ พูลแสง

   นางสาวอังสุมารินทร์ พูลแสง

   พนักงานพิมพ์
  • นายธนัชพงศ์ ศิระวัชราพัชญ์

   นายธนัชพงศ์ ศิระวัชราพัชญ์

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวมลนิตา มาสะธรรม

   นางสาวมลนิตา มาสะธรรม

   นักวิชาการแรงงาน
  • นายณัฐพล ทองภิรมย์

   นายณัฐพล ทองภิรมย์

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสำเภา พรหมบุญ

   นางสำเภา พรหมบุญ

   พนักงานทำความสะอาด
50
TOP