Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

                                                       ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก


1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสานสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน

2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนด ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด

 

 

 

 

523
TOP