Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

            1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
            2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
            3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
            4. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8
TOP