Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ภูมิประเทศ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ทางตอนเหนือ   และตอนกลาง  เป็นเขตเทือกเขาสูง   และที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง   วัดโบสถ์    เนินมะปราง   นครไทย   และชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ

และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม   โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน   และแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุด

ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ    อำเภอเมืองพิษณุโลก    อำเภอพรหมพิราม

อำเภอเนินมะปราง   และบางส่วนของอำเภอวังทอง

 

668
TOP