Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

pll_content_description

    เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม MS.308 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

TOP