Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์และติดตามมาตรการโควิดในสถานประกอบการ

pll_content_description

               เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรัตน์ ฐากูรบุตรแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และแนวทางบริหารการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง มีการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 22 คน (ชาย 12 คน หญิง 10 คน) และแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 10 คน (ชาย 6 คน หญิง 4 คน) แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 5 คน (ชาย 4 คน หญิง 1 คน) และสัญชาติลาว จำนวน 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 8 คน ส่วนที่เหลือ จำนวน 2 คน นายจ้างได้ยื่นแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่จะจ้างผ่านระบบออนไลน์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ได้กำชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ควบคุม ดูแลแรงงานต่างด้าวทำงาน ให้ปลอดภัย โดยปฏิบัติ D-M-H-T-T เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความสะอาดสิ่งของอุปกรณ์ ที่ใช้งานเป็นประจำ วัดอุณหภูมิและติดตามอาการของแรงงานต่างด้าวทุกคน เข้าไทยชนะ และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

                                                                                                                                                                                                                   

 

TOP