Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วม kick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

ร่วม kick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองโคกช้าง
จังหวัดพิษณุโลก
TOP