Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว

TOP