Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาการดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP