Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 6 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอังสุมารินทร์  พูลแสง พนักงานพิมพ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ดังกล่าว

 

 

 

 

TOP