Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

TOP