Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด – 19)

pll_content_description

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย 2563 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด – 19) ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

TOP