Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

TOP