Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA)”

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "พิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA)" ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมแกรนด์พอยท์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด มอบหมายให้นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน และนางสาวอังสุมารินทร์  พูลแสง พนักงานพิมพ์ เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลา ดังกล่าว

TOP