Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและห้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum)

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางศรินนา แสงอรุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและห้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP