Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา10.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก ในการนี้นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2560 ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทราบ

 

 

 

 

 

TOP