Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP