Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อมูลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อมูลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 โดยสำนักงานประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2  ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

TOP