Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

       เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

TOP