Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม  2561  เวลา 13.30 น.  นายธราดล  อภิจารี ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

TOP