Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ภาคเหนือ

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

TOP