Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมธานี 3 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP