Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

pll_content_description

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP