Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานวันสายใจไทย ประจำปี 2560

pll_content_description

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลก – พิจิตร จัดงานวันสายใจไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP