Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

    เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)

TOP