Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของจังหวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

pll_content_description

   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของจังหวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

TOP