Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

pll_content_description

     เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำหรับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

TOP