Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการการป้องกันการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

TOP