Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

   นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสถานประกอบการ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน 4 แห่ง พบการจ้างงานแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 9 คน (ชาย 7 คน หญิง 2 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 12 คน (ชาย 12 คน หญิง 6 คน) ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานแต่อย่างใด

TOP