Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

   วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา13.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวมลนิตา มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน บูรณาการร่วมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร) กิจการผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และกิจการต่อเนื่องการเกษตร (โรงเลื่อยไม้) พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 118 คน (ชาย 51 คน หญิง 67 คน) และแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 40 คน แยกเป็นสัญชาติลาว จำนวน 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) สัญชาติเมียมา จำนวน 33 คน (ชาย 25 คน หญิง 8 คน) ผลการตรวจไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด

TOP