Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานของคนต่างด้าว ตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบการ ตามนโยบาย “พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด”

pll_content_description

    วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวมลนิตา มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานของคนต่างด้าว ตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบการ ตามนโยบาย “พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด” ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในมาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ประเภทกิจการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 11 คน กัมพูชา 14 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างแต่อย่างใด

TOP