Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ)

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 24  มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2560 ณ บ้านปากพิง  หมู่ 2  ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP