Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยในพิธีเปิดการอบรมมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดการ อบรม และนางสรงชล เกิดทองคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมดังกล่าว

TOP