Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

TOP