Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

     เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

TOP