Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการการป้องกันการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

TOP