Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเบ็ดเสร็จ (กิจกรรมฝึกอาชีพ) ของศูนย์ฯ หลักสูตร “การทำยาดมสมุนไพร”

pll_content_description

    วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเบ็ดเสร็จ (กิจกรรมฝึกอาชีพ) ของศูนย์ฯ หลักสูตร "การทำยาดมสมุนไพร" โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 80 คน ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

TOP