Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

TOP