Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

รักษาการแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co – Payment)

pll_content_description

   เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co – Payment) ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 โดยนางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

 

TOP