Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

pll_content_description

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.พล. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน.จว.พล. ศป.ปส.อ.เมืองพิษณุโลก สนง.ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สนง.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และ สนง.ปปส. ภาค 6 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 จังหวัดพิษณุโลก มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ จำนวน 4 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

TOP