สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 414/2562 ผ่านระบบ Video Conference

         เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 414/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บึงตะเคร็ง หมูที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 โดยมี นางธัญสมร  สมบูรณ์ศิลป์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นาย นรเสฏฐ์ ประกอบไวทยกิจ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก

     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 413/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 413/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกรณีปัญหาแรงงานต่างด้าว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมกรณีปัญหาแรงงานต่างด้าว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม  สำนักงานสาธารณสุข และตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content