สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2583) และแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

       เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2583) และแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี “วันมหิดล” ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  เวลา 8.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายนายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี “วันมหิดล” ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณทิตแรงงานดีเด่น

     วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน และนางเรียม  เพ่งมิ่ง  อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณทิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมปอพิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกีย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชั้น 7 (ห้อง 772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สลับกันไปดำเนินการสัปดาห์ละ 1 หน่วย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

      วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ณ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพันตำรวจเอกนฤชา สุวรรณลาภา รองผู้บัญชาการภาคจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content