สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 371/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 371/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ  ศรีเครือ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562” ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 370/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 370/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 369/2562 ผ่านระบบ Video Conference

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 369/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

      เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายนิติศาสตร์ จันเดช ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในวันและเวลาดังกล่าว ณ  ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 
Syndicate content