สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

      วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องอุทัยธานี โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย  มณีประกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยมีนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี  ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

ภาพข่าว: 

แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนการดำเนินงานสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรมและได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

   เมื่อวันทีี 26 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการป้องปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและนายยุทธนาเกตุตรง ปฏิบัติงานด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรม ในการทำงานจนได้รับการคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 (ห้อง 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2562

     เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (ห้อง 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 416/2562 ผ่านระบบ Video Conference

 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 416/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

      วันที่ 22-24 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน และนางเรียม  เพ่งมิ่ง  อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: 
Syndicate content