สรจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2553 (เพิ่มเติม)

                สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2553 (งบประมาณเพิ่มเติม) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในวงเงิน 1,000,000 บาท (หน่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

            นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 75 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายชลชนะ สุริยนาคางกูร) และคณะ ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

นายชลชนะ  สุริยนาคางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกษม  กองกูล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางดุษฎี  อัมรานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น. โดยได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเปิดตลาดสี่แยกอินโดจีนฯ

                นางศิรา  สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ร่วมงานเปิดตลาดสี่แยกอินโดจีน เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดสี่แยกอินโดจีน เลขที่ 666/6 หมู่ที่ 7 ตำบลสอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฯ

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

              นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ให้กับนักศึกษาโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก ระดับ ปวส.2 จำนวน 100 คน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก

              วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลกที่สำคัญ ดังนี้
              1. เวลา 10.00 น. นางศิรา สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคระกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

ด่วน! นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ขอเชิญร่วมงาน 

นัดพบแรงงานย่อย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

 

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

พบกิจกรรมในงาน อาทิ กิจกรรมนัดพบแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำการหางานทำ นายจ้าง/สถานประกอบการ มารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง

สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอัคคีภัยในอาคารสูงฯ

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

สรจ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวม 3 โครงการ/151 คน ได้แก่
             1.โครงการกำจัดวัชพืชหนองน้ำ,ประตูระบายน้ำ คลองวังวน หมู่ที่ 4 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ้างงานเร่งด่วนฯ 50 คน งบประมาณ 37,500 บาท

ภาพข่าว: 
Syndicate content