จังหวัดพิษณุโลก...ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๗๘ พรรษา๗๘ แสนต้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และราษฎรในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า" เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"

       นายสมพงษ์  อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายชลชนะ สุริยนาคางกูร) และคณะ ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

นายชลชนะ  สุริยนาคางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางกุสุมา อยู่เจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายเกษม  กองกูล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางดุษฎี  อัมรานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาพข่าว: 

พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553

             นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
 

ภาพข่าว: 

พิธิปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการ "ทำดี มีอาชีพ" จังหวัดพิษณุโลก

พลตรีบรรยงค์  สิรสุนทร รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน.จ.พล) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการ "ทำดี มีอาชีพ" จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝีกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติ

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

              นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหลากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ "บ้านรัฐร่ามราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี

ภาพข่าว: 

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2553

นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2553 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานในการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยภาคเหนือด้วย
 

ภาพข่าว: 
Syndicate content