โครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน" จังหวัดพิษณุโลก

              เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพีธีเปิด โครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน" ครั้งที่ 7/2553 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นเรื่องการบริหารงบประมาณในปี 2554

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553  ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแล

แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 พบหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพิษณุโลก

        เมื่อช่วงบ่ายวันที่(15 ต.ค.53) ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3/ผอ.รมน.ภาค 3 ประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจสถานการณ์ด้านความมั่นคง รวมถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์และภัยคุกคามใหม่ๆท

สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน

         นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO) ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ประจำปี 2553

           นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO) ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ประจำปี 2553 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 47 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาลิกา โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมพิธี

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในคราวเดียวกันด้วย

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"

              นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น.

ภาพข่าว: 

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สรจ.พิษณุโลก

นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

ร่วมพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก

 นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 139 ราย เป็นเงิน 3,460,000.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

ภาพข่าว: 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

สามารถดาวโหลดได้ที่ หัวข้อดาวโหลดด้านล่างเว็บไซต์

Syndicate content