สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ)

     เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำล/อำเภอ (อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ)เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน, การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (รายบุคคล), การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงาน เช่น การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในพื้นที่ 3 อำเภ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ)

     นายสุชัย ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำล/อำเภอ (อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ) เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน, การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (รายบุคคล), การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงาน เช่น การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 2/2554

     นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทาย พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 2/2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกิจกรรม และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพบปะหารือดังกล่าวด้วย

 

ภาพข่าว: 

ประชุมคณะทำงาน "โครงการโรงงานสีขาว" จังหวัดพิษณุโลก

     นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน "โครงการโรงงานสีขาว" จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพข่าว: 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก

     นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปรึกษาหารือข้อราชการ จากนั้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ภาพข่าว: 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

      นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาโครงการจ้างงานเร่งด่วนและฝึกทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน  21 โครงการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

 

ภาพข่าว: 

มหกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก

           นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยมีตำแหน่งงานว่าง การมารับสมัครงานจากนายจ้าง กิจกรรมต่างๆ ด้านแรงงานอีกมากมาย

 

ภาพข่าว: 

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

     เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content