สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและแผนการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานฯ

          สรจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและแผนการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทนแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมจัดประชุมตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายล้ำ เลิศศรีมงคล นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจง ตามโครงการ "การสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ" ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการประชุมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยงาน
 

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่านนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ

           นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (รับผิดชอบงานด้านแรงงาน) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่านนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ด้วย

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"

               นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

          นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละอำเภอ (รวม 5 หน่วยงาน/9 อำเภอ) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก

     นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สตรีของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิด "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2554" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ

     นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทบทวน/ปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รวมงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงานและจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพข่าว: 

รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ

         ด้วยจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามลิ้งค์  http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/kajang.pdf

ภาพข่าว: 
Syndicate content