แผนที่จังหวัด

        จังหวัดพิษณุโลกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่

ทิศเหนือ        ติดกับอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย                                             ประชาชนลาว

ทิศใต้             ติดกับอำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก   ติดกับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวันตก     ติดกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย