วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 วิสัยทัศน์สำนักงานแรงงาน   

                        เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงาน มีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี